གེ་སར་བགྲོ་གླེང་མུ་འབྲེལ་གླེང་སྟེགས་ཆེན་མོ། ཁག་བཅུ་གཅིག་པ།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན།ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་གི་གེ་སར་ཆེད་མཁས་པ་ཀོང་པ་རྣམ་གྲགས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། གངས་ཆབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།