གེ་སར་བགྲོ་གླེང་མུ་འབྲེལ་གླེང་སྟེགས་ཆེན་མོ། ཁག་བཅུ་གཉིས་པ།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན།རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་པྲ་སྒྲུང་གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཀྱི་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཚེ་གྲུབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། གངས་ཆབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།