རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་ཁྲིད་ཆ་ཚང་།

རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ།

མཛད་པ་པོ། འཇམ་མགོན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། 

འཆད་ཁྲིད་གནང་མཁན། དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་བློ་ཤེས། 

ཁག་དང་པོ།

ཁག་གཉིས་པ།

ཁག་གསུམ་པ།

ཁག་གསུམ་པ།

ཁག་བཞི་བ།

ཁག་ལྔ་བ།

ཁག་དྲུག་པ།

ཁག་བདུན་པ།

ཁག་བརྒྱད་པ།

ཁག་དགུ་བ།

ཁག་བཅུ་བ། ༼    རྫོགས་སོ།།  ༽


རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།