• བུ་བཀྲ་ཤིས་པ་ཕར་གྱུར་པ།

  ཕོ་གཞོན་བཀྲ་ཤིས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ལས་གནས་ཐོག་ཞུགས་ནས་ད་བར་ཕོ་ལོ་ལྔ་ཙམ་འདས་ཟིན་པ། བཀྲ་ཤིས་ལ་ཆུང་དུས་ནས་ཕུགས་བསམ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་རྗེས་སུ་རང་ཉིད་ལག་ཆགས་རྗེས་དངུལ་མང་པོ་བསོགས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཡག་པོ་གསོལ་དགོས་སྙམ་གྱིན་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།

  2018-08-03 11:17:34
  སྒྲུང་གཏམ།
 • ཟླ་འོད་འོག་གི་ཟློས་གར།

  ཀླུ་ཚང་ཞོགས་རྩེན་གྱི་བརྩམས་སྒྲུང་ཟླ་འོད་འོག་གི་ཟློས་གར།

  2018-07-27 10:51:06
  སྒྲུང་གཏམ།
 • གྲིབ་མ་ནག་པོ།

  སྒོའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཐལ་སྤུངས་འགྲམ་དུ། གཅིན་པ་ཤག་སེར་བཏང་རྗེས་ལུས་པོ་ཇེ་ཡང་དུ་བུད་སོང་། གཅིན་པ་སར་ཕོག་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ཁུང་བུ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏོད་འདུག དེ་ནི་བུ་མོ་ཞིག་གིས་ཁ་གདངས་པ་དང་འདྲ་ལ། དེ་ལས་རང་ཉིད་ནི་ད་དུང་སྟོབས་དང་ཤུགས་ཀྱིས་ཁེངས་པའི་སྟག་ཤར་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ།

  2018-07-20 11:08:30
  སྒྲུང་གཏམ།
 • མནའ་མ་ཚེ་སྐྱིད།

  དུང་དཀར་སྡེ་བ་ནི་ལྷ་རི་གོང་མའི་གཡས་ཞོལ་དུ་འཕྲེད་ཀྱིས་ཆགས་ཡོད་ལ། ས་བབ་མཐོ་ཞིང་འཁྱག་གྲང་ཆེ་བས་སྡེ་བ་དེ་ནི་ཕྱུགས་ལས་གཉེར་བའི་འབྲོག་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཡིན། འབྲོག་སྡེ་དེ་ཡུལ་དེར་ཆགས་ནས་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་ཞིག་འགོར་སོང་བ་ས་དེའི་མི་སུས་ཀྱང་བཤད་མི་ཤེས་མོད། དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་

  2018-07-13 10:51:26
  སྒྲུང་གཏམ།
 • སྒོར་མོ།

  ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་བརྩམས་སྒྲུང་གསར་པ<<སྒོར་མོ>>།

  2018-07-04 14:24:47
  སྒྲུང་གཏམ།
 • ས་འོག་ཏུ་འཛུལ་བའི་མི་རབས།

  ངས་ནང་ལོགས་སུ་བྱ་བ་སྒྲུབ་སྐབས་ཨ་རིའི་གསེར་མགོ་མ་ཞིག་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པ་དེས་ཕ་མ་གཉིས་གཙོ་བྱས་ཏེ། ཡུལ་མི་ཉེ་འབྲེལ་རྣམས་ལ་ཕོག་ཐུག་ཆེན་པོ་བཏང་བར་མ་ཟད།ཕན་ཚུན་བར་གྱི་འབྲེལ་བའང་རྦད་དེ་ཆད་སོང་། ཡུལ་མི་ཉེ་འབྲེལ་ཚོས“ཁྱོད་ལ་མཚོན་ན་ཕ་བཟང་རུས་པ་གསེར་དང་མ་བཟང་རུས་པ་དུ

  2018-06-19 10:15:35
  སྒྲུང་གཏམ།
 • ཞྭ་མོ།

  ​ཞྭ་མོ་ལ་ཕྱིང་ཞྭ་དང་ཝ་ཞྭ། རྨོག་ཞྭ། རྩྭ་ཞྭ། ཀོ་ཞྭ་སོགས་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས“དབུལ་ཐར་གྱི་ཞྭ་མོ”ནི་ཉེ་བའི་ལོ་འདི་འགའི་དམིགས་བསལ་གྱི་གླེང་གཞིར་གྱུར་པའི་བརྗོད་དོན་གསར་པ་ཞིག་རེད། མིག་གིས་མཐོང་རྒྱུ་དང་ལག་པས་རེག་རྒྱུ་མེད་པའི་གཟུགས་འདས་ཀྱི་ཞྭ་མོ་འདིའི་དབྱིབས་དང་ཁ་ད

  2018-05-25 10:32:08
  སྒྲུང་གཏམ།
 • ང་ཡི་ལྦུ་སིབ་ཁུ་ནག་བྱིས་པ།

  ཁོ་ནི་ང་ཚོ་སྡེ་བའི་བྱིས་པ་ཞིག་ཡིན། ཆུང་དུས་སུ་ཧ་ཅང་བདེ་ཐང་ཡིན་མོད། ཡུལ་མི་ཚོས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཁོ་རང་ལ་ལོ་ན་དྲུག་བདུན་ཡས་མས་སུ་གྲིབ་བམ་ཅི་ཞིག་ཕོག་པས་ད་ལྟའི་འདི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད་ཟེར། རྗེས་སུ་ངས་དོན་དག་དེའི་ཕྱོགས་ལ་རྩད་གཅོད་བྱས་པ་ན། མི་རེ་རེའི་ཁ་ན་བཤད་སྟངས

  2018-01-26 16:09:48
  སྒྲུང་གཏམ།
 • རིག་ལྡན་གྱི་ནུ་བོའི་མིང་ལ་ལོ་ལོ་ཟེར།

  གྲོ་ཞིང་ཁར་གློག་འཐེན་ནས་ཅུང་མ་འགོར་བར། བསོད་ནམས་འབག་བཙོག་གིས་ཁོ་ཚང་གི་གཡུལ་ཁའི་འདབས་སུ་རྩྭ་ཁང་གྱན་གཉིས་ཙམ་ཡོད་པ་དེར་ཞིག་གསོ་ཅུང་ཟད་བྱས་ཏེ་བརྙན་གཏོང་ཁང་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར།

  2018-01-18 20:04:32
  སྒྲུང་གཏམ།
 • མིག

  ངས་རྒྱུན་པར་རང་ཉིད་དཔེ་ཆ་ཀློག་པ་པོ་ངར་བ་ཞིག་ཏུ་འཆག་འདོད་ཡོད།   འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་དངོས་གང་ལ་ཐུག་རུང་བར་ཆད་མེད་པ་ཞིག་བྱ་འདོད་ཡོད།   དེ་སྒྲུབ་དགོས་ན་དཔེ་ཆ་བཀླག་པ་གལ་ཆེ་ཡི་འདོད།

  2018-01-11 14:44:03
  སྒྲུང་གཏམ།
 • ང་དང་སྤྱང་མོ།

  ​ང་ནི་ང་སྟེ། མིང་མེད་པའི་ལུག་ཅིག་ཡིན། ང་ནི་ལུག་ཅིག་ཡིན་པས། ཐོག་མར་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གི་སྒོ་ཟོག་ཡིན་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁྱིམ་བདག་གི་དགའ་སྐྱིད་གནག་སྡུག་ལ་བལྟས་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་གིས་རང་ཉིད་ནམ་ཞིག་ལ་ཤན་པར་འཚོང་བ་དང་། ནམ་ཞིག་ལ་བཤས་ཏེ་ངའི་ཤ་ཁྲག་ལ་རོལ་བའི

  2018-01-05 10:57:16
  སྒྲུང་གཏམ།
 • གཉིད་ཆག་པ།

  ​ཐང་ལོ་ལ་ཟླ་ངོ་འདིར་གཉིད་སྐྱིད་པོ་ཞིག་ཡེ་ནས་ལོག་རྒྱུ་བྱུང་མེད།ནམ་རྒྱུན་ནུབ་འཚལ་འཐུང་རྗེས་ཁོར་རང་དབང་མེད་པར་འདང་རྒྱག་ཅིག་འཁོར་ཡོང་བ་ནི་གཉིད་ཅི་ལྟར་འགུགས་དགོས་བ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་ཁོར་མཚོན་ན་ལོ་འདི་འགར་ཡར་དཀོན་མཆོག་ལྷ་ལ་ཞུས་བས་མི་ཕན་ལ་བར་འཇིག་རྟེན་ཕལ་མིའི་དགའ་སྐ

  2017-12-12 09:40:22
  སྒྲུང་གཏམ།
 • ས་མཐའ།

  ཚེ་དབང་རྫོང་མཁར་ག་གེ་མོར་འགྲོ་བའི་འགྲུལ་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་ཞིག་ཏུ་བསྡད་དེ་ལམ་ལ་ཆས་དུས་ནི་ནམ་མ་གསལ་གོང་གི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་ཙམ་གྱི་སྟེང་ཡིན།     ཁོ་ནམ་སྨད་ཅིག་ནས་ ལམ་ཆེན་གྱི་ཆུ་ཐག་ལ་ཉེ་བའི་ཟམ་པ་དེའི་འོག་ཏུ་ཡིབ་ནས་བསྡད།     ལུས་པོ་ནི་བྱ་སྒྲོ་རླུང་ཁྱེར་བཞིན་དུ་འདར་ལྷབ་

  2017-11-09 14:51:50
  སྒྲུང་གཏམ།
 • ཨ་སྨྱོན་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་སྒྲུང་གཏམ་གྲགས་ཅན《ཨ་མ་དང་ཙིག་མ》།

  རྩོམ་པ་པོ་ཨ་སྨྱོན་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནི་སྤྱི་ལོ་1967ལོར་མདོ་སྨད་ཁྲི་ཀ་རྫོང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་རི་ཆེན་པོ་ཨ་མྱེས་སྲིན་པོ་ཡི་འདབས་རོལ་དུ་སྐྱེས། སློབ་ཆུང་དུ་ཞུགས་རྗེས་སྔ་ཕྱིར་ཉིད་ཀྱི་ཕུ་བོ་བན་དེ་ཚེ་རིང་དང་རྒན་གསང་བདག་སྐྱབས་སོགས་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་བོད་ཡིག་

  2017-10-09 09:59:59
  སྒྲུང་གཏམ།
 • ལྷ་ཡག

  ཚེ་ཟད་རྒྱུ་བོ། དམྱལ་བར་སྐྱེ་རྒྱུ་བོ། གྲི་ཁྲག་མཆོད་རྒྱུ་བོ། ངོ་མིག་གིས་མི་རིག་རྒྱུ་བོ། གང་ལྟར་ཀྱང་ངས་དགྲ་ནག་ཁྱོད་དྲན་ཐེངས་རེར་དམོད་མོ་ལུང་བ་གང་འདོན་འདོད་སྐྱེ།ཁྱོད་དྲན་ནས་ང་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད།ཁ་པར་ནང་དུ་འཕྲིན་ཐུང་འབྱོར་བའི་སྒྲ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་དྲན་མཚམས་རེ་ཞིག་ལ་ཆད

  2017-09-26 09:20:44
  སྒྲུང་གཏམ།
 • སེམས་ངལ།

  རྡོ་རྗེ་དང་ཐོག་སློབ་ཆེན་གྱི་ལོ་གཉིས་པོ་འགྲིམ་སྐབས་སློབ་སྦྱོང་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་མ་བྱས།  དེ་ནི་ཁོའི་ལོབས་ཕྱོགས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ།   སྔོན་ཆད་བྱིས་པའི་དུས་ཀྱི་སློབ་ཆུང་དང་།  ནར་སོན་དུས་ཀྱི་དམའ་འབྲིང་།  དེ་རྗེས་འགྲིམ་པའི་མཐོ་འབྲིང་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་ཉི་མ་འགྲོ་ཐབས་དང་ཐང

  2017-08-29 10:44:54
  སྒྲུང་གཏམ།
 • རྭ་རྩེར་བསྐྱོན་པའི་ལང་ཚོ།

  ང་ནི་དཔྱིད་ཐོག་མའི་གོམ་སྒྲ་ཉེ་རུ་ཕྱིན་ཅིང་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་དྲག་ཏུ་ལྡང་བའི་མཚན་གཞུང་ཞིག་ལ་མི་མེད་ལུང་སྟོང་ཞིག་ནས་སྐྱེས་པ་ཡིན།དེ་དུས་ངའི་རྐང་ལག་བཞི་པོ་རང་ལ་མི་དབང་བ་ཇི་བཞིན་རང་ཚུགས་ངང་ཡར་ལངས་མི་ཐུབ་ཅིང་།རང་ལུས་འཁོབ་ཏོ་དེའང་ད་དུང་འབྱར་བག་ཅན་གྱི་ཤོག་ཐུམ་ལྟ་བུ་ཞིག་

  2017-07-07 10:52:23
  སྒྲུང་གཏམ།
 • རྩེད་ཆས། (སྒྲུང་ཐུང་།)

  ཁོའི་མིང་ལ་རྩེད་ཆས་ཟེར། རྣམ་ཀུན་ཐོག་ཁང་མཐོན་པོའི་མདུན་གྱི་ཐང་ཆེན་འདིར་ཉི་འོད་འཕྲོ་འོང་དུས། ཁོའི་སེམས་ལ་མུན་པ་གཏིབ་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་ནི་ད་ལྟ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཐོག་ཁང་མཐོན་པོའི་མདུན་གྱི་ཐང་ཆེན་འདིར་འགྱིག་ཤོག་ཅིག་གི་ལྟེབ་ཁུད་དུ་བཤམས་ཡོད། ཁུག་སྣ་གཏིབ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་འད

  2017-01-25 10:54:47
  སྒྲུང་གཏམ།
 • སྤྲིན་ནག་ཀློང་གི་ཟླ་བ།(སྒྲུང་ཐུང་།)

  ཉིན་འགར་བབས་པའི་ཁ་བས་རྫོང་མཁར་ཡོངས་དཀར་སོབ་སོབ་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཏུ་བསྒྱུར་ཅིང་། འུར་འུར་དུ་ལྡིང་བའི་གྲང་རླུང་གིས་ཁང་བརྩེགས་དང་གློག་སྡོང་དག་འདར་ཤིག་ཤིག་བྱེད། ལྷག་པར། འཁྱག་དར་དུ་གྱུར་པའི་གཞུང་ལམ་གྱིས་རླངས་འཁོར་དང་འཕྲུལ་རྟ་རྣམས་གཡས་འགྲེད་གཡོན་འགྲེད་བྱེད་པས། རྫོ

  2017-01-04 14:44:10
  སྒྲུང་གཏམ།
 • འབྲི་མོ་རོག་རོག་གི་རྣམ་ཤེས།

  ངའི་སྐེ་ལ་ཞགས་ཐག་ཨ་ལུང་ཅན་དེ་བཞག་ནས་ལྷས་ར་ལས་དྲུད་འགྲོ་བའི་མཚན་མོ་དེ་བརྗེད་ཐབས་ཤིག་ཅི་ལ་ཡོད།     མཚན་མོ་དེར་ཁྱི་སྟག་དམར་རི་སྒང་དུ་སྤྱང་རྫིའི་རྗེས་སུ་སོང་བའམ་ངེད་ཚང་གི་མར་ཕྱོགས་ཀྱི་གདོང་ནར་དེའི་འདབས་ནས་གློག་ཚུབ་བྱས་པར་རྒྱུག་པ་གང་ཡིན་མི་ཤེས་མོད།    གང་ལྟར་ན

  2016-12-07 12:00:57
  སྒྲུང་གཏམ།
 • ཨེ་འགོག་རང་འདུན་པ་ཞིག་གི་ཟིན་ཐུན།

  ཤུ —— ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཅི་ཡང་འདྲི་མི་དགོས། ངས་ཁྱོད་ལ་ཡོད་ཚད་བཤད། དྲང་མོར་བཤད། ཞིབ་ཏུ་བཤད། ཁྱོད་ཀྱིས་ངས་བཤད་པ་རྣམས་སྒྲ་བླངས་རྗེས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་སྟེ་ཆ་ཚང་སྤེལ་ཆོག    ཐ་ན་ངའི་ལས་ཁུངས་དང་མིང་ངོ་མའང་བྲིས་ཆོག གང་ལྟར་ངའི་ཡོད་ཚད་བརླགས་ཟིན་པས་ད་ལྟ་ང་ལ་འདང་རྒྱག་ཅི་ཡང་མེ

  2016-10-28 10:02:45
  སྒྲུང་གཏམ།
 • རོ་འཚོལ་མཁན།(ཞར་བཀོད་གཉིས།)

  མུན་པ་ནི་ཁུག་མའི་ཁ་ཐག་པས་མདུད་པ་བཞིན་ངའི་རྨི་ལམ་གྱི་ལྟེབས་ཁུག་ཏུ་འཛུལ་སོང་།སྐར་ཚོཊ་ཀྱི་རྒྱུན་ཐག་ཆད་དེ་ས་ལ་ལྷུང་བའི་སྒྲར་ཉན་བཞིན་ངས་རང་གི་ལག་མགོར་ཐེངས་མང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན།དུས་ཚོད་ཆག་པོ་ཞིག་གི་མདའ་རྩེ་ན་གནའ་མྱི་དེ་དགོད་བཞིན་འདུག ངས་རང་གི་གདོང་ལ་ཡང་ཐེངས་མང་བལྟ་ད

  2016-10-26 14:28:15
  སྒྲུང་གཏམ།
 • མ་ཡུམ་དུས་ཆེན།

  “ད་ལོའི་མ་ཡུམ་དུས་ཆེན་ནམ་ཞིག་རེད་ཨེ་ཤེས་ཐལ།” རིག་པོས་གྲོགས་པོ་ཞིག་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་དེ་དྲིས།    ཕ་རོལ་བོས་ཀྱང་མགོ་ལ་ཕྲུག་ཕྲུག་ཅིག་བྱས་ཏེ་འདང་ཞིག་རྒྱག་ཁུལ་བྱས་མོད་ཀླད་པའི་ནང་དུ་སྟོང་བ་ལས་ཅི་ཡང་མེད་པས།   “ཨོ་ཤེས་མ་སོང་ཡ།” ཞེས་བཤད་བྱུང་།

  2016-10-12 13:14:56
  སྒྲུང་གཏམ།
 • མི་ཡི་ཐ་མ་བསོད་ནམས་འབག་བཙོག

  བསོད་ནམས་འབག་བཙོག་གིས་འཕྲུལ་རྟའི་གཞུག་ལ་ཤལ(1)དྲུད་དེ་ཞིང་ལ་ཤལ་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་དེ། གྲོ་ཞིང་ཁ་མ་ཟད་སྡེ་ཡར་ནང་མར་ནང་ཀུན་ལ་གྲགས་སོང་། ཡིན་ནའང། དེ་ནི་རྗེས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་རེད།

  2016-09-30 14:48:38
  སྒྲུང་གཏམ།
 • རི་བོང་དང་འབུ་སྦྲང་བར་གྱི་ཀླན་ཀ།

  ནམ་མཁའ་ནི་སྔོ་ཞིང་དྭངས་ལ།ཉི་འོད་ནི་དྲོ་ཞིང་འཇམ། ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ནི་ལྷིང་ཞིང་འཇམ་ཅག་གེར་གནས་པའི་སྐབས་དེར། འབུ་སྦྲང་ཞིག་གིས་དིར་དིར་ཞེས་གླུ་དབྱངས་ལེན་བཞིན་གད་ཁུང་ཞིག་ཏུ་སྔ་མོ་ནས་རྨི་ལམ་གྱི་ཞིང་ཁམས་འགྲིམས་བཞིན་པའི་རི་བོང་གི་མགོ་ཐོག་ཏུ་ཡར་འཕུར་མར་འཕུར་བྱེད་བཞིན་

  2016-09-23 14:50:37
  སྒྲུང་གཏམ།